¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
{{PriceInfo.StyleInfo.LeftStockNum}}
{{StockText}}
距结束还剩
{{ day }} {{ hour }} : {{ min }} : {{ sec }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
{{StockText}}
距结束还剩
{{ hour }} : {{ min }} : {{ sec }}
暂无报价
¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
比PC省{{(PriceInfo.StyleInfo.PcPrice - PriceInfo.StyleInfo.Price) | toFixed}}元
{{StockText}}
促销
¥{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.Price | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
立省{{(PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice-PriceInfo.StyleInfo.Price) | toFixed}}元
{{StockText}}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.MinSalePrice | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.MinSalePrice | splitFroat }}-{{PriceInfo.StyleInfo.MaxSalePrice | splitInt}}{{PriceInfo.StyleInfo.MaxSalePrice | splitFroat }}
¥{{PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice | toFixed}}
立省{{(PriceInfo.StyleInfo.OrigPrice-PriceInfo.StyleInfo.Price) | toFixed}}元
{{StockText}}
{{DetailData.TitleInfo.Title}}
厂家:{{DetailData.TitleInfo.ProducerName}}
【温馨提示】本品暂时无货,点击下方到货通知进行登记,30天内来货通知,具体可咨询药师
本品为处方药,凭医生处方笺购买。
药品说明
适应症/功能主治
用于治疗儿童和青少年(6岁-18岁)的注意缺陷/多动障碍(ADHD)。
用法用量
用法口服用药。本品可单服或与食物同服。不推荐将本品混在食物中或水中用药因为这有碍于患者接受完整剂或者对味觉有负面影响。用量:本品每日早晨单次给药.每日一次照用未达到满意临床效果(耐受性[如恶心威嗜睡]或疗效)的患者,改为早晨和下午/傍晚平均分为两次服用,可能会达到满意临床效果。体重不足70公斤的儿童和青少年用量:本品的初始剂重为0.5mg/kg/日。该初始剂量应维持至少7天,然后根据治疗反应和耐受情况增加剂量。推荐的维持剂量为1.2mg/kg/8(取决于患者的体重和现有的托莫西汀剂量规格)。其余请详见说明书。
禁忌
暂无
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用,详情页广告仅供医学药学专业人士阅读
规格
{{item.Model}}
{{CommentReplyList?'评论':'暂无评论'}} 好评度{{commentList&&commentList.Positive}}%>
{{FaqInfo.length>0?'问答':'暂无问答'}}
{{item.LoginName}}
{{item.CreateTimeStr}}
{{item.Content}}
查看全部评论
{{item.Ask}}
{{item.Answer}}
查看全部问题
商品好不好,先问问药师
免费咨询药师
详情
已经到底了